γεωργια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποτελέσματα ελέγχων για αγρανάπαυση

Αναρτήθηκαν στην εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» (Υποενότητα Έλεγχοι μέσω Τηλεπισκόπησης) τα αποτελέσματα ελέγχων που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα αγρανάπαυση που ανήκουν σε περιφέρεια 1 (περιφέρεια βοσκοτόπου) και έχουν έκταση μεγαλύτερη ή ίση με 0.5 εκτάρια.

Η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων θα λειτουργήσει έως 13/05/2022. Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.