ζαχαρη

Παράταση της ειδικής επιδότησης ανεργίας για τους εργαζόμενους της ΕΒΖ

Την παράταση της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, για 24 μήνες από τη λήξη της, για κάθε δικαιούχο, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η παράταση χορήγησης της ειδικής επιδότησης ανεργίας αρχίζει από τη λήξη της αρχικής ορισθείσας διάρκειας του προγράμματος, δηλαδή των 60 μηνών για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι, όμως, και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι, όμως, πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, δηλαδή των 24 μηνών.

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά τον μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας. Αυτή η μηνιαία ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους κλάδους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί.