ΠΑΡατηρητήριο ΑΓροτικής Οικονομίας – ΠΑΡ.ΑΓ.Ο.

Στο  ΠΑΡατηρητήριο ΑΓροτικής Οικονομίας (ΠΑΡ.ΑΓ.Ο.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ παρουσιάζονται τακτικά τα βασικά μεγέθη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας όπως αυτά καταγράφονται και δημοσιεύονται από αρμόδιες αρχές και φορείς και κυρίως από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα με απλό τρόπο και με τη χρήση διαγραμμάτων, να “διαβάσει” τα στοιχεία που αφορούν σημαντικά μεγέθη του πρωτογενή τομέα.

Η συχνότητα δημοσίευσης των δελτίων του ΠΑΡΑΓΟ είναι ως επί το πλείστον μηνιαία και κάθε φορά  παρουσιάζονται οι μεταβολές των διαφόρων μεγεθών που παρακολουθούμε και είναι διαθέσιμες τη στιγμή της δημοσίευσης.

Τα βασικά μεγέθη που παρακολουθούμε είναι τα εξής:

  • Δείκτες τιμών Εκροών και Εισροών
  • Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενή τομέα και το ποσοστό αυτής στο σύνολο του παραγόμενου προϊόντος.
  • Απασχόλησης και παραγωγικότητα στον πρωτογενή τομέα.
  • Διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων.
  • Πληρωμές

Κατά καιρούς το δελτίο του ΠΑΡΑΓΟ εμπλουτίζεται με πληρέστερες αναλύσεις για ορισμένα μεγέθη της αγροτικής οικονομίας και την εξέλιξή τους.

Ελπίζουμε το ΠΑΡΑΓΟ να αποτελεί για όλους τους ενδιαφερόμενους (παραγωγούς, επιχειρηματίες, επενδυτές, φοιτητές κτλ) ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης και διαμόρφωσης σφαιρικής αντίληψης για την κατάσταση και τις εξελίξεις της αγροτικής μας οικονομίας.

Οδηγίες ανάγνωσης του δελτίου ΠΑΡΑΓΟ

Ενότητα: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης, της συγκυρίας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας βάσει του συνόλου των μεγεθών που παρακολουθούνται από το ΠΑΡΑΓΟ. Αρχικά θα παρακολουθούνται ως 8 μεγέθη. Όταν ένα μέγεθος που εξετάζεται παρουσιάζει θετική εξέλιξη, ένα τετραγωνάκι στον παρακάτω μετρητή θα χρωματίζεται με πράσινο χρώμα, όταν παρουσιάζει αρνητική εξέλιξη θα χρωματίζεται με κόκκινο. Βάσει της αναλογίας πράσινα/κόκκινα τετράγωνα, θα δίνεται ένας λεκτικός χαρακτηρισμός για την κατάσταση της αγροτικής οικονομίας.

Οι λεκτικοί χαρακτηρισμοί για την κάθε αναλογία είναι οι εξής:

Χωρίς τίτλο

Ενότητα: ΤΙΜΕΣ

Στην ενότητα ΤΙΜΕΣ παρουσιάζεται η εξέλιξη των δεικτών τιμών εισροών και εκροών γεωργίας, όπως δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε μηνιαία βάση. Οι δείκτες αυτοί στην ουσία δείχνουν την εξέλιξη (αύξηση ή μείωση) των τιμών ως προς ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο του παρελθόντος, δηλαδή το έτος βάσης. Έτσι είναι δυνατή η εξέταση της μεταβολής των τιμών. Αυτή την περίοδο η Ελληνική Στατιστική Αρχή θεωρεί ως έτος βάσης το 2010. Αυτό σημαίνει πως αν π.χ. ο δείκτης τιμών εισροών τον μήνα Απρίλιο 2015 είναι 105, καταλαβαίνουμε πως μεσοσταθμικά οι τιμές των εισροών είναι ακριβότερές κατά 5% σε σχέση με το 2010. Ασφαλώς μπορεί να γίνει σύγκριση και με άλλα χρονικά σημεία και όχι μόνο με το έτος βάσης. Έτσι αν τον Μάιο του 2015 ο δείκτης τιμών εισροών είναι 110 δηλαδή αυξημένος κατά 5 μονάδες σε σχέση με τον Απρίλιο, καταλαβαίνουμε πως οι τιμές των εισροών αυξήθηκαν κατά 5/105 = 0,0476 =4,76% από τον Απρίλιο στο Μάιο.

Ο δείκτης τιμών εισροών είναι μεσοσταθμικός δείκτης των τιμών διαφόρων συντελεστών παραγωγής από σπόρους, λιπάσματα, φυτοπροστατευτηκά, ενέργεια, ζωοτροφές, μέχρι υπηρεσίες. Ο τρόπος στάθμισης και το τι ακριβώς περιλαμβάνει έχει καθοριστεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο δείκτης τιμών εκροών είναι μεσοσταθμικός δείκτης των τιμών παραγωγού διαφόρων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ο τρόπος στάθμισης και το τι ακριβώς περιλαμβάνει έχει καθοριστεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Τη μεθοδολογία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον καθορισμό των δεικτών και τον τρόπο στάθμισής τους μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη του δείκτη εισροών, μπορούμε να έχουμε μια καλή εικόνα για την εξέλιξη του κόστους παραγωγής ενώ παρακολουθώντας την εξέλιξη του δείκτη εκροών μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για την εξέλιξη των εισοδημάτων από την πώληση των προϊόντων.

Στην αρχή της ενότητας και σε γκρι φόντο γίνεται μια συνοπτική αξιολόγηση της κατάστασης που προκύπτει από την εξέλιξη των δεικτών τιμών.

Δείκτης τιμών ΕΙΣΡΟΩΝ

Χωρίς τίτλο

Στο μεγάλο πλαίσιο δίνεται το ύψος του πιο πρόσφατα δημοσιευμένου δείκτη τιμών εισροών, η χρονική περίοδος που αφορά και το έτος βάσης για τον υπολογισμό του.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή του δείκτη από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση του δείκτη τιμών εισροών θετική μεταβολή θεωρείται η μείωση του δείκτη που υποδεικνύει μείωση του κόστους παραγωγής.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη του δείκτη για την ίδια περίοδο τα 3 τελευταία χρόνια, καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή του μεταξύ αυτών των ετών.

Δείκτης τιμών ΕΚΡΟΩΝ

Χωρίς τίτλο

Στο μεγάλο πλαίσιο δίνεται το ύψος του πιο πρόσφατα δημοσιευμένου δείκτη τιμών εκροών, η χρονική περίοδος που αφορά και το έτος βάσης για τον υπολογισμό του.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή του δείκτη από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση του δείκτη τιμών εκροών θετική μεταβολή θεωρείται η αύξηση του δείκτη που υποδεικνύει αύξηση των τιμών παραγωγού για τα προϊόντα που πωλούνται.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη του δείκτη για την ίδια περίοδο τα 3 τελευταία χρόνια, καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή του μεταξύ αυτών των ετών.

Ενότητα: ΠΡΟΪΟΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε την εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του πρωτογενή τομέα της ελληνικούς οικονομίας και στοιχεία για την εξέλιξη της απασχόλησης στον τομέα όπως δημοσιεύονται ανα 3μηνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

ΑΠΑ είναι στην ουσία η αξία του αποτελέσματος της παραγωγής ενός κλάδου της οικονομίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πρωτογενή (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία). Πρόκειται για την αξία που ο κλάδος προσθέτει στους χρησιμοποιούμενους συντελεστές παραγωγής μέσω του μετασχηματισμού τους σε νέο προϊόν. Η παρακολούθηση του μεγέθους αυτού μας επιτρέπει να καταλάβουμε την εξέλιξη του προϊόντος, πλούτου που ο τομέας παράγει. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΣΑΤ. δίνεται εδώ.

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα μετράται με τον αριθμό των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Μεθοδολογία ΕΛ.ΣΤΑΤ. εδώ.

Τέλος συνδυάζοντας τα στοιχεία από την εξέλιξη της ΑΠΑ με αυτά της απασχόλησης, παρουσιάζουμε στοιχεία για την παραγωγικότητα της εργασίας στον πρωτογενή τομέα.

Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι το μέγεθος εκείνο που δίχνει την αξία του προϊόντος, τον πλούτο που παράγει ο κάθε απασχολούμενος στον τομέα. Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας υποδεικνύει τεχνολογική πρόοδο, βελτίωση του επιπέδου των επενδύσεων, βελτίωση των εμπορικών συνθηκών και διεξόδων και όχι απλά περισσότερη εργασία από λιγότερους εργαζόμενους.

Στην αρχή της ενότητας και σε γκρι φόντο γίνεται μια γενική κριτική και αξιολόγηση της εξέλιξης του παραγόμενου προϊόντος, της απασχόλησης και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Χωρίς τίτλο

Στο μεγάλο πλαίσιο αριστερά δίνεται η ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα για το τελευταίο 3μηνο που είναι δημοσιευμένη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το ποσό είναι σε εκατομμύρια Ευρώ σε τρέχουσες τιμές εποχικά διορθωμένες. Δίνεται επίσης το ποσοστό της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα ως προς το σύνολο του παραγόμενου προϊόντος της ελληνικής οικονομίας για το αντίστοιχο 3μηνο.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή της ΑΠΑ από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση της ΑΠΑ θετική μεταβολή θεωρείται η αύξησή της που φανερώνει αύξηση της αξίας του παραγόμενου προϊόντος και άρα αύξηση του πλούτου που ο τομέας παράγει.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα για την ίδια περίοδο τα 3 τελευταία χρόνια και την ποσοστιαία μεταβολή της μεταξύ αυτών των ετών. Επίσης παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού της ΑΠΑ του πρωτογενή τομέα στο σύνολο του παραγόμενου προϊόντος. Η εξέλιξη του ποσοστού αυτού φανερώνει την εξέλιξη της σπουδαιότητας του τομέα για την οικονομία της χώρας. Όσο το ποσοστό μεγαλώνει τόσο η αγροτική οικονομία παίζει σπουδαιότερο ρόλο για την οικονομία της χώρας και το αντίστροφο.

Απασχόληση

Χωρίς τίτλο

Στο μεγάλο πλαίσιο αριστερά δίνεται ο αριθμός τον απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας για το τελευταίο 3μηνο που η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει δημοσιεύσει στοιχεία, καθώς και το ποσοστό αυτών ως προς το σύνολο των απασχολούμενων σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή της απασχόλησης στον τομέα από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση της απασχόλησης θετική θεωρείται η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στον τομέα.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της απασχόλησης στον τομέα για την ίδια περίοδο τα 3 τελευταία χρόνια, καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή της μεταξύ αυτών των ετών.

Παραγωγικότητα

Χωρίς τίτλο

Στο μεγάλο πλαίσιο δίνεται η παραγωγικότητα της εργασίας στον πρωτογενή τομέα για το αντίστοιχο 3μηνο του έτους. Πρόκειται για το πηλίκο της διαίρεσης της ΑΠΑ με τον αριθμό των απασχολούμενων για την ίδια περίοδο. Η παραγωγικότητα εκφράζεται σε νομισματικές μονάδες (Ευρώ) ανα απασχολούμενο.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή της παραγωγικότητας στον τομέα από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση της παραγωγικότητας θετική θεωρείται η αύξησή της.

Το διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη της παραγωγικότητας στον τομέα για την ίδια περίοδο τα 3 τελευταία χρόνια, καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή της μεταξύ αυτών των ετών.

Ενότητα: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας. Δίνεται η αξία σε ευρώ των εξαγωγών και των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επίσης παρουσιάζεται το ισοζύγιο του εξωτερικού εμπορίου του πρωτογενή τομέα, έλλειμμα ή πλεόνασμα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η εξέλιξη της εξωστρέφειας και της αυτάρκειας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Προφανώς όσο μικρότερα είναι τα ελλείμματα που παρουσιάζει το εξωτερικό εμπόριο του τομέα τόσο πιο εξωστρεφής και στιβαρός γίνεται. Τα στοιχεία προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμό Εξαγωγέων.

Στην αρχή της ενότητας και σε γκρι φόντο γίνεται μια γενική αξιολόγηση της εξέλιξης του εμπορικού ισοζυγίου του πρωτογενή τομέα.

Εξαγωγές – Εισαγωγές – Ισοζύγιο

Χωρίς τίτλο

Στο μεγάλο πλαίσιο δίνεται η αξία σε εκατομμύρια ευρώ των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή της αξίας των εξαγωγών του τομέα από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση των εξαγωγών θετική εξέλιξη είναι η αύξησή τους.

Στο διάγραμμα η εξέλιξη των εξαγωγών για την αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων 3 ετών δίνεται με την πράσινη γραμμή. Φαίνεται επίσης και η ποσοστιαία μεταβολή της αξίας των εξαγωγών από έτος σε έτος.

Με την κόκκινη γραμμή δίνεται η εξέλιξη των εισαγωγών για την αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων 3 ετών. Φαίνεται επίσης και η ποσοστιαία μεταβολή της αξίας των εισαγωγών από έτος σε έτος.

Επίσης, στο διάγραμμα ο χώρος που βρίσκεται μεταξύ της πράσινης και κόκκινης γραμμής υποδηλώνει το ισοζύγιο, όταν η κόκκινη γραμμή (εισαγωγές) είναι πάνω από την πράσινη (εξαγωγές) ο χώρος ανάμεσά τους φανερώνει το έλλειμμα και αν η πράσινη γραμμή είναι πάνω από την κόκκινη ο αντίστοιχός χώρος φανερώνει το πλεόνασμα.

Χωρίς τίτλο

Στο μεγάλο πλαίσιο αριστερά δίνεται η αξία σε εκατομμύρια ευρώ των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή της αξίας των εισαγωγών του τομέα από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση των εισαγωγών θετική εξέλιξη είναι η μείωσή τους.

Στο μεγάλο πλαίσιο δεξιά δίνεται η αξία του ισοζύγιο του εξωτερικού εμπορίου του πρωτογενή τομέα για την αντίστοιχη περίοδο του έτους. Πρόκειται για τη διαφορά εξαγωγές – εισαγωγές. Όταν η διαφορά είναι αρνητική τότε το ισοζύγιο είναι ελλειμματικό, εισάγουμε περισσότερα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα  από όσα εξάγουμε, όταν είναι θετική το ισοζύγιο είναι πλεονασματικό, οι εξαγωγές μας υπερκαλύπτουν τις εισαγωγές.

Στο κυκλικό πλαίσιο δίνεται η μεταβολή του εμπορικού ισοζυγίου του τομέα από την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. Εφόσον η μεταβολή από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είναι θετική το κυκλικό πλαίσιο χρωματίζεται πράσινο, αν είναι αρνητική τότε χρωματίζεται κόκκινο. Στην περίπτωση του ισοζυγίου θετική εξέλιξη είναι η μείωση του ελλείμματος όταν έχουμε έλλειμμα ή η αύξηση του πλεονάσματος όταν παρουσιάζεται πλεόνασμα.

Ενότητα: ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Στην ενότητα αυτή θα δίνονται μηναία στοιχεία πληρωμών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Πρόκειται για τις συνολικές πληρωμές που κάνει ο οργανισμός προς όλους τους δικαιούχους κοινοτικών κονδυλίων και εθνικής συμμετοχής και για όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων (άμεσες ενισχύσεις, μέτρα αγοράς, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας) .

89889

Στο πλαίσιο θα φαίνεται το συνολικό ποσό πληρωμών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο μήνας στον οποίο αναφέρεται το ποσό αυτό.

Δελτία ΠΑΡ.ΑΓ.Ο.

 

  • Έτος: 2015

Ιούλιος 2015 Οκτώβριος 2015
Αύγουστος 2015
Σεπτέμβριος 2015

> Ετήσιο Δελτίο 2015

  • Έτος: 2016

Ιανουάριος 2016 Απρίλιος 2016
Φεβρουάριος 2016 1ο 3μηνο 2016
Μάρτιος 2016 2ο 3μηνο 2016 3ο 3μηνο 2016

> Ετήσιο Δελτίο 2016