χρηματα

Πήρε ΦΕΚ η τροπολογία για το ακατάσχετο των άμεσων ενισχύσεων

Στις 24 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4587/2018 ο οποίος περιέχει την τροπολογία για το ακατάσχετο των άμεσων ενισχύσεων εως 7.500 ευρώ ετησίως.

Η έκδοση του παραπάνω ΦΕΚ έδωσε το πράσινο φως για την πίστωση των επιδοτήσεων σε όσους δικαιούχους έχουν θέματα οφειλών με το Δημόσιο ή με τράπεζες.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο όλες οι πληρωμές (προκαταβολές, ενδιάμεσες και τελικές) που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος έχει οφειλές προς τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης.