γεωπονοι-ασθενειες

Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων: Τα 10 θεματικά πεδία και οι 11 ειδικότητες

Τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι για ένα ή περισσότερα θεματικά πεδία με βάσει των τίτλων σπουδών που διαθέτουν έχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση και παρακολουθήσουν με επιτυχία το εισαγωγικό επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τα θεματικά πεδία στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι με βάση το πτυχίο τους είναι:

I. Θεματικό πεδίο με συμβουλές που παρέχονται για την Πολλαπλή Συμμόρφωση, το Πρασίνισμα καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

II. Θεματικό πεδίο που περιλαμβάνονται συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων και στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Γεωλόγου

III. Θεματικό πεδίο με συμβουλές για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τις γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

IV. Θεματικό πεδίο για συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας, για τη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

V. Θεματικό πεδίο για συμβουλές στην ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία»

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

VI. Θεματικό πεδίο για συμβουλές στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Οικονομολόγου*, Τεχνολόγου Γεωπονίας

VII. Θεματικό πεδίο για συμβουλές στη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

VIII. Θεματικό πεδίο για συμβουλές στην εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου*, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

IX. Θεματικό πεδίο για συμβουλές στο σχεδιασμό της εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων συστημάτων παραγωγής.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

X. Θεματικό πεδίο για συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.
β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.
γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Τεχνολόγου Γεωπονίας

*Σε όσα θεματικά πεδία αναφέρονται οι Οικονομολόγοι, θα πρέπει να έχουν γνώση του αγροτικού χώρου, η οποία θα αποδεικνύεται είτε με την κατοχή τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός), είτε με εμπειρία τουλάχιστον δυο  ετών.