Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων: Το Τέλος χωρίς … τέλος

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Στις 21 Οκτωβρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ η  Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Με βάση την Οδηγία, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε όλοι οι επαγγελματίες χρήστες,  διανομείς και σύμβουλοι να έχουν πρόσβαση στη δέουσα κατάρτιση η οποία θα παρέχεται από οργανισμούς που έχουν ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Ως επαγγελματίας χρήστης, ορίζεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών, των τεχνικών, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολούμενων, τόσο στο γεωργικό τομέα όσο και σε άλλους τομείς.

Μέχρι τις 14  Δεκεμβρίου 2013  τα κράτη μέλη όφειλαν να είχαν θεσπίσει τα συστήματα χορήγησης πιστοποιητικού και να είχαν οριστεί οι αρμόδιες αρχές που θα ήταν υπεύθυνες για την υλοποίησή τους.

Το πιστοποιητικό αυτό παρέχει, τουλάχιστον,  απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεμάτων για την σωστή χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η απόκτησή του είναι υποχρεωτική από τους επαγγελματίες χρήστες,  τους διανομείς και τους συμβούλους.

Η ελληνική πραγματικότητα…

Στις 25 Ιανουαρίου 2012, με Απόφαση του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονταν το αργότερο έως τις 26 Νοεμβρίου 2013 η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού.

Σχεδόν 2 χρόνια μέτα από την υπογραφή της πρώτης Απόφασης και ως παράδοξο, 1 μήνα μετά την οριστική ημερομηνία που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών (26 Νοεμβρίου 2013) ορίζεται, στις 20 Δεκεμβρίου 2013 το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα 100 €.

Δεν θα ήθελα να επεκταθώ όσον αφορά το υπέρογκο ποσό των 100 € (λειτουργεί περισσότερο ως αποτρεπτικό μέτρο), πιστεύοντας ότι τέτοιου είδους κατάρτιση, που αφορά την προστασία της υγείας όλων μας, οφείλει το κράτος να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η τροποποίηση της τροποποίησης…

Στις 2 Ιανουαρίου 2015, και ένα χρόνο μετά (!) την απόφαση της 20ης Δεκεμβρίου 2013, το ύψος του τέλους συμμετοχής αντικαθίσταται ως εξής:

  • Μέχρι τις 31η Μαρτίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορίζεται σε 25€.
  • Από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, το τέλος συμμετοχής ορίζεται σε 50€.
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται σε  100€.

Και όμως, ούτε αυτή η τροποποιημένη Απόφαση θα είναι και η οριστική…

Στις 14 Απριλίου 2015, 2 μήνες μετά από την τροποποίηση της τροποποιημένης απόφασης, εμφανίζεται νέα τροποποίηση που τροποποιεί την τροποποιημένη απόφαση και ορίζει:

  • Μέχρι τις 30η Αυγούστου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις  ορίζεται σε  25 €.
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής ορίζεται σε 50 €.

Οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις μιας απλής άνευ ουσίας Απόφασης (μια οικονομική επιβάρυνση που δεν θα έπρεπε να υπήρχε) φανερώνουν την αδυναμία (;), την αδιαφορία (;), την έλλειψη σοβαρότητας (;), την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων (;) πέρα και πάνω από τα συμφέροντα του Έλληνα παραγωγού.

Ας ελπίσουμε έστω ότι αυτή θα είναι η τελική τροποποιημένη Απόφαση για το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις – εκτός και τελικά καταργηθεί – και επίσης ας ελπίσουμε κάποια στιγμή οι νομοθέτες του ελληνικού κράτους να σεβαστούν όλους εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή των νόμων, εαν φυσικά θέλουμε να ζούμε και να εργαζόμαστε σε μια δημοκρατική χώρα στην οποία οι πολίτες της θα σέβονται και θα τηρούν τους νόμους.