χρηματα

Πληρωμές Αγροπεριβαλλοντικών και Βιολογικά – Έρχονται πληρωμές Εξισωτικής, Αναδιανεμητικής και εξόφληση Βασικής

Ξεκίνησαν χθες και θα ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας οι πληρωμές της προκαταβολής 70% στους δικαιούχους των Μέτρων 10 «Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία».

Η πληρωμή αφορά σε 71.332 δικαιούχους και το ύψος της πληρωμής που καταβάλλεται συνολικά ανέρχεται σε 172,7 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές περιλαμβάνουν τις παρακάτω Δράσεις:

  • Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας
  • Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Αμφισσας
  • Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
  • Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα
  • Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
  • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
  • Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
  • Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία (περιλαμβάνει και τη Μελισσοκομία)
  • Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία
  • Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία (περιλαμβάνει και τη Μελισσοκομία)