ΧΡΗΜΑΤΑ

Πληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης – Επανέλεγχος για 23.675 ΑΦΜ

Συνολικά 234,7 εκατ. € καταβλήθηκαν στους 387.808 δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (Εξισωτική Αποζημίωση) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2019.

Το ποσό που καταβλήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 αφορά στο 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Ειδικότερα:

  • για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 157,8 εκατ. ευρώ σε 226.007 δικαιούχους,
  • για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 67.5 εκατ. ευρώ σε 176.084 δικαιούχους και
  • για το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» καταβλήθηκε το ποσό των 9.505.837,19 ευρώ σε 25.827 δικαιούχους.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα επανελεχθούν 23.675 ΑΦΜ για το κριτήριο επιλεξιμότητας που αφορά την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα, σε σχέση με τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων που τηρούνται στον Ε.Φ.Κ.Α. Στις περιπτώσεις που δοθεί το πράσινο φως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περιληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

Ενστάσεις

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, από την 14.01.2020 έως τις 27.01.2020. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες για τις πληρωμές:

  • στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,
  • στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000)
  • στο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (1540), το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Οι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν ταχύτερα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη».