φυτοφαρμακα

Ποιοι μπορούν να αγοράζουν γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Σε ποιους εκδίδεται συνταγή

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι:

Α. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Β. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών οι οποίοι επέχουν θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος και είναι οι παρακάτω:

  • Γεωπόνος, πτυχιούχος ΑΕΙ
  • Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
  • Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και
  • Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας για χρήσεις συμβατές με τη βιολογική γεωργία
  • Κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους − μέλους της Ε.Ε. με τα ανωτέρω ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Μπορούν να αγοράσουν γεωργικά φάρμακα όσοι δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες;

Όσοι δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών για να μπορέσουν να αγοράσουν γεωργικά φάρμακα, θα πρέπειπροηγουμένως να έχει δηλωθεί μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ, ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλο σπουδών και το οποίο θα αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Που γίνεται η ηλεκτρονική δήλωση

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων τα οποία έχουν προμηθευτεί άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ψεκαστές) θα πρέπει να προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία:

1. Εισαγωγή στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ με τους προσωπικούς κωδικούς και κλικ στην ενότητα«Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και
2. Δήλωση ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και εδώ.