αιτηση

Ποιοι οι υπόχρεοι για: Ένταξη στο Μ.Α.Α.Ε.-Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης-Ασφάλισης στον ΕΛΓΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, της υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης καθώς και της ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, δίνει η Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, να εγγράφονται όλα τα ενήλικα φυσικά και νομικά πρόσωπα που:

  • ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή
  • κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Επίσης, σύμφωνα και με τις ειδικές διατάξεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν κατ΄ έτος οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις.

Όσον αφορά την ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους.