αγροτουρισμος

Πως να δημιουργήσετε τη δική σας αγροτουριστική επιχείρηση

Αγροτουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Oι χώροι φιλοξενίας και διαμονής μπορούν να χωροθετούνται και σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το αγρόκτημα ή την αγροτική εκμετάλλευση εντός Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας μέχρι 5.000 κατοίκων.

Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα μπορούν να ενταχθούν στις επιχειρήσεις αγροτουρισμού και να τους χορηγηθεί Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.

Τοπικά προϊόντα

Στη περίπτωση που μία επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες εστίασης, θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιεί και να προσφέρει προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων ή/και προϊόντα Οικοτεχνίας. Στην περίπτωση που η αγροτουριστική επιχείρηση διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων»: Είναι το σύνολο των επιλεγμένων διατροφικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, των οποίων η παραγωγή ή και η επεξεργασία ή και η τυποποίηση πραγματοποιείται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.

«Προϊόντα Οικοτεχνίας»: Γεωργικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.

Δραστηριότητες

Η αγροτουριστική επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει αμιγώς αγροτικές δραστηριότητες για τους πελάτες της, εντός αυτής, όπως υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη- τουρίστα με την αγροτική ζωή, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία, την οινογνωσία και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Στην περίπτωση που το κατάλυμα δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το αγρόκτημα ή την αγροτική εκμετάλλευση, τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες δραστηριότητες παρέχεται στο αγρόκτημα υποχρεωτικά.

Διαδικασία Χορήγησης Ειδικoύ Σήματος Αγροτουρισμού

Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) που εκδίδεται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφήμισης καταλύματος με χρήση του όρου «αγροτουριστικό» ή «αγροτουρισμός», χωρίς να έχει προηγουμένως χορηγηθεί σήμα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο έως και 5.000 ευρώ.

Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού

Το σήμα χορηγείται μία φορά με τους όρους ότι:

 • καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες των επιμέρους εγκαταστάσεων
 • τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως το Ειδικό Σήμα αναστέλλεται αυτοδίκαια.

Τα δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση του σήματος υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, η οποία ανανεώνεται με ευθύνη του επιχειρηματία μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό αγρόκτημα προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης για το σύνολο της έκτασης που αναπτύσσεται η αγροτουριστική δραστηριότητα με επισυναπτόμενο διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη).
 • Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης του αιτούντα, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος χορήγησης Ε.Σ.Α.
 • Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας του καταλύματος
 • Αντίγραφο της γνωστοποίησης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  και κολυμβητικών δεξαμενών, εάν υπάρχουν.
 • Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.
 • Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία – δραστηριότητα.
 • Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300 €.
 • Βεβαίωση του οικείου Δήμου στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάλυμα, είναι μικρότερος των 5.000 κατοίκων, στις περιπτώσεις που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Το σήμα χορηγείται εντός 28 ημερών και είναι αόριστης ισχύος.