χωριο

Πράσινη μετάβαση: Περισσότερα κονδύλια για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών

Την ενίσχυση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 15 δισ. ευρώ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο ενός ανανεωμένου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Σκοπός είναι η στήριξη των αγροτικών περιοχών για την υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι αναγκαίες σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Άλλωστε οι αγροτικές περιοχές θα έχουν ζωτικό ρόλο στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης.

Η χρηματοδότηση αυτή θα τις βοηθήσει να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον που τίθενται με τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τη νέα στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Με την αναθεωρημένη πρότασή της η Επιτροπή προτείνει συνολική χρηματοδότηση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) ύψους 348,3 δισ. ευρώ. Αυτό το συνολικό ποσό αποτελεί το άθροισμα των 258,3 δισ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ – άμεσες ενισχύσεις και σχετικές με την αγορά δαπάνες) και των 90 δισ. ευρώ  για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η αναθεωρημένη πρόταση αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 7 % της πρότασης του 2018 και αύξηση κατά 2 % σε σύγκριση με τη γραμμή βάσης (δηλαδή τη διατήρηση των κονδυλίων για την ΕΕ των 27 για το 2020 στα σημερινά επίπεδα κατά την περίοδο 2021-2027).