Χοιροτροφία

Πού εφαρμόζεται το Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης των χοίρων

Το Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων έχει ως στόχους τη διατήρηση της χώρας  ως «επίσημα απαλλαγμένου κράτους μέλους» και την έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων.

Εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφικές εκτροφές, συμβατικές και βιολογικές, και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας.

Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε εκμετάλλευση από ζώα αναπαραγωγής (χοιρομητέρες και κάπροι) είναι ανάλογος του αριθμού των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων και κάπρων και προσδιορίζεται βάσει των παρακάτω πινάκων:

 

Δείγματα επίσης συλλέγονται από τους συνοριακούς σταθμούς Κτηνιατρικών Ελέγχων όπου διενεργοούνται δειγματοληψίες στα εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες ζώα καθώς και στα σφαγεία.