νεοι-αγροτες-ροδακινα

Πρόγραμμα Νέων Γεωργών 2018: Χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις – Ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου

Το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών είναι γνωστό ότι παρέχει οικονομική ενίσχυση σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η 2η πρόσκληση του Προγράμματος Νέων Γεωργών  θα εφαρμοστεί στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του μέτρου.

Οι Περιφέρειες αυτές είναι:

 • Αττικής,
 • Ηπείρου,
 • Ιονίων Νήσων,
 • Νοτίου Αιγαίου και
 • Στερεάς Ελλάδος.

Ποσό στήριξης

Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ και δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις ενώ η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 16 Απριλίου 2018 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εδώ.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή και έως και τις 30-4-2018, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι το Πρόγραμμα αφορά την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017 που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος 2017.

Εκτός από τις βασικές προϋποθέσεις του προγράμματος, οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων βαθμολογούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, κάποια από τα οποία είναι:

 • Ο βαθμός συνάφειας και επάρκειας των επαγγελματικών προσόντων των αρχηγών εκμεταλλεύσεων
 • Η συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών
 • Το ατομικό και οικογενειακό ετήσιο εισόδημα
 • Ανεργία
 • Το ποσοστό ιδιοκτησίας στη γεωργική εκμετάλλευση.
 • Η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών