Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»: Αναμένεται και 2ος κύκλος αιτήσεων- Ανάρτηση αποτελεσμάτων

Λιγότερες του αριθμού εργαζομένων που προβλέπονται από το πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» ήταν οι εγκρίσεις του πρώτου κύκλου με αποτέλεσμα το επόμενο χρονικό διάστημα να προκηρυχθεί και δεύτερος κύκλος υποβολής αιτημάτων για όλες τις Περιφέρειες της χώρας πλην της Αττικής και Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΟΣΟΕ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα του ελέγχου των αιτημάτων των υποψηφίων κατάρτισης του Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», τα οποία έχουν αναρτηθεί εδώ σε σύνολο 981 εργαζομένων που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, υπεβλήθησαν 577 αιτήματα, από τα οποία απορρίφθηκαν 17, ενώ επιλαχόντες είναι 87.

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα αποτελεσμάτων.

Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο keosoe@otenet.gr.