πολυπλοκο

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης: Πολύπλοκα και χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα

Πολύπλοκα προγράμματα, χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα και με μεγάλες καθυστερήσεις υλοποίησης.

Σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανήσει για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2014-2020 μέσω των 118 εθνικών ή περιφερειακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), δαπάνες που αντιστοιχούν στο 1/4 των συνολικών δαπανών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανά κράτος μέλος για την περίοδο 2014-2020

Τα ΠΑΑ παρέχουν το πλαίσιο για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα που αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή αγροτικές περιοχές. Καλύπτουν έργα όπως τις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τον εκσυγχρονισμό τους, τις επιδοτήσεις εγκατάστασης για νέους γεωργούς, τα γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, τη στροφή στη βιολογική γεωργία, τον αγροτουρισμό, την ανάπλαση χωριών, την παροχή ευρυζωνικής διαδικτυακής κάλυψης στις αγροτικές περιοχές ή την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. Τα συγκεκριμένα μέτρα συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς, περιφερειακούς ή ιδιωτικούς πόρους.

Ποια είναι όμως τα αδύναμα σημεία των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης;

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου τα εγκεκριμένα ΠΑΑ είναι ογκώδη και πολύπλοκα έγγραφα με αδυναμίες, τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της εστίασης στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα. Παράλληλα απατείται σημαντική διοικητική προσπάθεια εκ μέρους των εθνικών αρχών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εκτεταμένες απαιτήσεις ως προς το περιεχόμενό τους, χωρίς ωστόσο ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η υλοποίηση των ΠΑΑ 2014-2020 άρχισε με καθυστέρηση και η εκτέλεση των προγραμματισμένων δαπανών πραγματοποιήθηκε με βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.

Δεδομένου ότι το 2023 είναι το τελευταίο έτος επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, η ισόρροπη κατανομή των δαπανών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου (από την έγκριση κάθε ΠΑΑ έως το 2023) θα έχει ως αποτέλεσμα κατά μέσο όρο 41 % των δαπανών το 2018.

Παρόλα αυτά όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, το ποσοστό των δαπανών του νέου ΠΑΑ 2014-2020 για την Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως τη Γερμανία, Ιρλανδία, Αυστρία Γαλλία, κλπ.