Εκθέσεις

Προγράμματα προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων της Ε.Ε. – Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων

Συνολικά 191,6 εκατ. € θα δοθούν από την Ε.Ε. για την προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες. Ο προϋπολογισμός είναι αυξημένος κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018.

Η συμμετοχή της Ε.Ε. στις επιλέξιμες δαπάνες φθάνει το 70-80% (Ε.Ε.-Τρίτες Χώρες), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τις ίδιες τις οργανώσεις.

Η συγχρηματοδοτούμενη ενέργεια (προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης) είναι διάρκειας ενός έτους έως τριών ετών.

Τα «απλά» προγράμματα υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους φορείς από την ίδια χώρα της ΕΕ. Τα «πολλαπλά» προγράμματα υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο εθνικούς φορείς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων για τα προγράμματα προώθησης λήγει στις 16 Απριλίου 2019.

Ολόκληρη η πρόσκληση στα ελληνικά εδώ

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση υποβάλλονται απευθείας στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA), εδώ.

Η Ε.Ε. διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλες στις 7 Φεβρουαρίου 2019, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλους τους πιθανούς δικαιούχους, σε διαφημιστικούς οργανισμούς και σε εθνικές αρχές.

Αντίστοιχη ημερίδα πρόκειται να διοργανωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων, Δ/νση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, τηλ.: 210212-4039, 5472, 4521