πασιφαη

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε

Η ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε με την ιδιότητα της ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων

(Ο.Ε.Φ.) για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας  στα  πλαίσια  των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021 – 2022,προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς:

  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τo Έργο της Προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας στο πλαίσιο της δράσης Biv.
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Έργα της Προμήθειας Εσωτερικών Μέσων Μεταφοράς στο πλαίσιο της Δράσης Δiv.
  • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Έργα της Προμήθειας Ανοξείδωτων Δεξαμενών στο πλαίσιο της Δράσης Δiv.

Πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή των προσκλήσεων έχουν αναρτηθεί στο site της ΟΕΦ ΠΑΣΙΦΑΗ Ι.Κ.Ε.