ελγα

Προσλήψεις 125 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων στον ΕΛΓΑ

Η 10ήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στον ΕΛΓΑ άρχισε την Παρασκεύη 18/03 και λήγει τη Δευτέρα 28/03.

Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 135 ατόμων (125 Γεωπόνων και 10 Κτηνιάτρων) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α..

Οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα και δεν μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων τοπικά.

Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν για τη μετάβασή τους στο χώρο παροχής της υπηρεσίας τους, διότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει μεταφορικό μέσο για το σκοπό αυτό.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην Απόφαση εδώ.