εργασια

Προσλήψεις 140 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΑ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 140 γεωπόνων και 10 κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο ΕΛ.Γ.Α.

Οι θέσεις αφορούν τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.

Οι προσλήψεις θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες που εξαρτώνται από καιρικά φαινόμενα.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 01-08-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο αίτησης  ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.Γ.Α. – Κεντρική Διοίκηση, Μεσογείων 45, T.Θ. 14103 – Τ.Κ. 115 10 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Ν. Χασιώτη.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 2107490476, 576, 497