κτηνιατρος

Προσλήψεις 8 κτηνιάτρων για 8μηνο στον ΕΛΓΑ

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσει άμεσα ο ΕΛ.Γ.Α. για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν 8 θέσεις του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας (3 άτομα), Θεσσαλονίκης (1 άτομο), Καβάλας (2 άτομα), Βέροιας (1 άτομο) και Ιωαννίνων (1 άτομο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι την  01-03-2018, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο αίτησης να δηλώσουν περισσότερα από 1 Υποκαταστήματα καθορίζοντας σειρά προτίμησης.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :

 • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
 • τίτλο σπουδών,
 • Βεβαίωση  Άσκησης  Επαγγέλματος  Γεωτεχνικού  ειδικότητας  Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου
 • πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i)επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και
 • 4 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο η διατήρηση καταστήματος Κτηνιατρικών Φαρμάκων ή Κτηνιατρείου σε περιφερειακή ενότητα της  γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης.

Σχετικά έγγραφα:

 1. Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με τη διαδικασία του άρθρου 20 του ν. 2190/94 για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών 
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ