εργασια

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο ΕΛΓΑ

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού 200 ατόμων και συγκεκριμένα:

  • 170 ατόμων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων και
  • 30 ατόμων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων

θα πραγματοποιήσει ο ΕΛΓΑ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του, που προέκυψαν λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τους πρόσφατους ισχυρούς παγετούς με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση μέχρι τις 27-1-2017, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

  • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
  • τίτλο σπουδών,
  • Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου /Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ΄Εναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου/Κτηνιάτρου
  • πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και
  • 3 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από εδώ και τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

Οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού, ο οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με απόφασή του το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, με έδρα την έδρα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος.