εργασια

Πρόσληψη δασολόγου στο ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας εθελοντικής αγοράς αντισταθμισμάτων άνθρακα στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός Δασολόγου για διάστημα έως τις 30/06/2015 και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής, με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6875,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με κατεύθυνση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη φυσικών πόρων.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά έργα, σε θέματα διαχείρισης έργου.
  • Αποδεδειγμένη γνώση του στατιστικού πακέτου SPSS.

Υποβολή δικαιολογητικών έως τις 08/12/2014.