εργασια

Πρόσληψη γεωπόνων εκπαιδευτών στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προτίθεται να προσλάβει ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς γεωπόνους Π.Ε.. Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις παρουσιαζόμενες κάθε φορά ανάγκες των σεμιναριακών μαθημάτων του ΙΓΕ καθώς και της περιβαλλοντικής του εκπαίδευσης, οι οποίες εξαρτώνται από τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες (συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευόμενων) που δε μπορούν να προσδιορισθούν εκ των προτέρων και ως εκ τούτου οι προσλήψεις θα κατανεμηθούν ανάλογα.

Δικαιολογητικά ανά θέση:

Γεωπόνοι Π.Ε. για τα σεμινάρια Βραχείας και Ταχείας Εκπαίδευσης

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ)
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
4. Διδακτική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
5. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
6. Εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων
7. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη.

Γεωπόνοι Π.Ε. για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
3. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ
4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
5. Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου
6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη
7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Γεωπόνος Π.Ε. υπεύθυνος για τα Σεμινάρια Εκπαίδευσης του ΙΓΕ

1. Πτυχίο Γεωπόνου (ΑΕΙ),
2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γεωτεχνικού
3. Πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ
4. Εργασιακή εμπειρία επί του αντικειμένου
5. Διδακτική εμπειρία επί του αντικειμένου
6. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (MSc. ή PhD) θα ληφθούν υπόψη
7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Όσοι γεωπόνοι επιθυμούν να διδάξουν στα σεμινάρια του ΙΓΕ μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Ι.Γ.Ε. (Λ. Κηφισίας 182, 14562, Κηφισιά, info@ige.gr), μέχρι τις 11/09/2017, αίτηση με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Κριτήρια αξιολόγησης

1. Στην περίπτωση που η θέση δεν καλύπτεται από ειδικότητα Γεωπόνου Π.Ε., δύναται να καλυφθεί από άλλη σχετική ειδικότητα Π.Ε. ή Τ.Ε..

2. Εκπαιδευτικές ικανότητες των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν είναι: α) να είναι Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ ή του ΕΟΠΠΕΠ, ή β) εκπαιδευτής που έχει διδάξει στο Ινστιτούτο ή σε άλλο σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 150 διδακτικές ώρες ή γ) εκπαιδευτής απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ). Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν αίτηση για τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ/ΣΕΛΕΤΕ.

3. Η διδακτική εμπειρία που θα παρουσιάσει θα πρέπει να είναι σχετική με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει και έχει αποκτηθεί τα τελευταία 5 χρόνια.

4. Η εργασιακή εμπειρία του εκπαιδευτή θα πρέπει να σχετίζεται με το σεμινάριο που έχει αιτηθεί να διδάξει.

5. Εφόσον κριθεί αναγκαία η υλοποίηση σεμιναρίου με τοπικό ενδιαφέρον ή με τοπική ιδιαιτερότητα στην Περιφέρεια, θα προτιμηθούν υποψήφιοι της ευρύτερης περιοχής.

Πληροφορίες δίδονται από τη Διεύθυνση του Ι.Γ.Ε. κάθε μέρα και ώρα, 09:00π.μ. – 13:30μ.μ.. στο τηλέφωνο 210-8011146.