εργασια

Πρόσληψη γεωπόνου στο Μπενάκειο

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός ΠΕ Γεωπόνου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης, για κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης και του Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας και τα ακόλουθα προσόντα:

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχίο Γεωπόνου, Π.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής.

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωπονία.

3. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τμήματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο σχετικό με την απομόνωση και χαρακτηρισμό πτητικών ενώσεων φυτικής προέλευσης.

4. Εμπειρία στην απομόνωση και ταυτοποίηση πτητικών ουσιών από φυτά.

5. Εμπειρία στη χρήση Αέριας Χρωματογραφίας (GC), Αέριας Χρωματογραφίας – Φασματογραφίας Μάζας (GC-MS)

6. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου).

7. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

8. Δύο συστατικές επιστολές.

Επιπλέον, εμπειρία σε τεχνικές Solid Phase Micro Extraction (SPME), εξειδικευμένη γνώση στην ανάλυση πειραματικών δεδομένων (Principal Component Analysis), δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα και άριστη γνώση δεύτερης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης των υποψηφίων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210-8180255.