χαλαζι

Προστασία καλλιεργειών – Υπομέτρο 5.1.: Ποιες αιτήσεις έχουν προτεραιότητα

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων στη νέα πρόσκληση του υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Τα κριτήρια και η μεθοδολογία της βαθμολόγησης των αιτήσεων στήριξης καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα αναλυθούν σε επόμενο άρθρο.

Ωστόσο, τα κριτήτια βαθμολόγησης στηρίζονται στις παρακάτω αρχές, οι οποίες καθορίζουν και την τελική βαθμολογία που θα λάβουν οι αιτήσεις και ποιες από αυτές έχουν προτεραιότητα:

  • Συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται συστημικός κίνδυνος.
  • Αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής.
  • Ιδιότητα επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.
  • Συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή.
  • Οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα (δεν εφαρμόζεται σε συλλογικούς φορείς).
  • Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
  • Καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής.
  • Δικαιούχοι των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-2020).