ελγο-δημητρα

Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2

Σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου έθεσε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ τα σχεδία προδιαγραφών που αφορούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση (πρότυπα της σειράς AGRO 2).

Η επεξεργασία του συνόλου των απαιτήσεων των προτύπων της σειράς AGRO 2, με σκοπό την ουσιαστική αναθεώρησή τους καθώς και την εκπόνηση νέων προδιαγραφών, υλοποιήθηκε από ειδική Τεχνική Επιτροπή.

Ως αποτέλεσμα του παραπάνω έργου προέκυψαν:

α) σχέδια αναθεώρησης των προτύπων AGRO 2-1 και AGRO 2-2 (προδιαγραφές για όλη τη φυτική παραγωγή), στα οποία ενσωματώθηκαν στοιχεία από τα πρότυπα AGRO 2-2/1, AGRO 2-2/2 και AGRO 2-2/3 αντικαθιστώντας την ξεχωριστή έκδοσή τους (προδιαγραφές σε ορισμένα είδη καλλιεργειών)

β) δύο (2) νέα σχέδια προτύπων (AGRO 2-3 και AGRO 2-4),  που αφορούν στην τυποποίηση/συσκευασία προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και στην εκκόκκιση του βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αντίστοιχα, με σκοπό τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην υπόλοιπη αλυσίδα παραγωγής

γ) σχέδια Κατευθυντήριων Οδηγιών για την πιστοποίηση των προτύπων AGRO 2-1, AGRO 2-2, AGRO 2-3 και AGRO 2-4.

Τα σχέδια προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει τις παρατηρήσεις του είναι τα ακόλουθα:

2-1: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη AGRO Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: Προδιαγραφή».

  • AGRO 2-2: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή».
  • AGRO 2-3: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 3: Απαιτήσεις για την τυποποίηση/συσκευασία ή/και διάθεση στην αγορά προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
  • AGRO 2-4: «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 4: Απαιτήσεις για την εκκόκκιση ή/και διάθεση στην αγορά εκκοκκισμένου βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης».
  • Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2.
  • Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς το πρότυπο AGRO 2-3.
  • Κατευθυντήρια Οδηγία για την πιστοποίηση ως προς το πρότυπο AGRO 2-4.

Δείτε τα παραπάνω σχέδια στο δικτυακό τόπο των Διαβουλεύσεων εδώ