προβατα

Σημαντικές αλλαγές στη συνδεδεμένη αιγοπρόβειου κρέατος και ενίσχυση της οικοτεχνίας

Με σημαντικές αλλαγές στους όρους επιλεξιμότητας και στον προϋπολογισμό σε σχέση με την προηγούμενη Απόφαση, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τον Καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος από το έτος 2017 και εφεξής.

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό αυτός κατανέμεται ως εξής:

Δεν υφίστανται πλέον οι δύο ξεχωριστές δράσεις με ξεχωριστούς προϋπολογισμούς για πεδινές περιοχές και για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά ένας ενιαίος προϋπολογισμός για το σύνολο της χώρας.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τους όρους επιλεξιμότητας οι ουσιαστικές αλλαγές είναι οι εξής:

  • Δεν υφίσταται η υποχρέωση παράδοσης τουλάχιστον 6 τόνων γάλακτος, αλλά ο κτηνοτρόφος πρέπει απλά να παραδίδει το γάλα του σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης ανεξαρτήτου όγκου παράδοσης.
  • Καταργείται ο όρος του μέγιστου ύψους Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας (ΟΜΧ)
  • Μειώνεται η ποσότητα που πρέπει να παράγει το κάθε ζώο από 120 στα 100 κιλά.
  • Όσοι κτηνοτρόφοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) εξαιρούνται των παραπάνω όρων επιλεξιμότητας. Για αυτούς όσα ζώα δηλώνονται στο ΟΣΔΕ είναι επιλέξιμα.

Από τις παραπάνω σημαντικές αλλαγές προκύπτει μια προσπάθεια αποσύνδεσης της ενίσχυσης του αιγοπρόβειου κρέατος από την παραγωγή γάλακτος γεγονός που θα οδηγήσει στο να κριθούν ως δικαιούχοι της ενίσχυσης πολύ περισσότεροι κτηνοτρόφοι κρεοπαραγωγικής κυρίως κατεύθυνσης που διατηρούν μικρές εκμεταλλεύσεις ιδίως σε μικρά νησιά. Εκτιμάται ότι περι τις 12.000 επιπλέον δικαιούχοι θα λάβουν την συνδεδεμένη ενίσχυσή αγοπρόβείου κρέατος.