Συνεργασία

Σημαντικές τροποποιήσεις στο συνεταιριστικό καθεστώς της χώρας

των Τρύφωνα Παπαντωνίου, Σπήλιου Καταφυγιώτη

Με το άρθρο 61 του Ν. 4277/1.8.2014 (ΦΕΚ Α 156) τροποποιείται ο Ν. 4015/2011, καθώς και ορισμένες διατάξεις του Ν. 2810/2000, που αφορούν τις «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις». Σε διευκρινιστική εγκύκλιο (υπ. αριθμ. 2012) που εξέδωσε τον προηγούμενο μήνα (3/9/2014) το ΥΠΑΑΤ καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και οι τροποποιήσεις, που θα ισχύσουν με τον ανωτέρω νόμο.

Με τις διατάξεις του απλοποιείται και διευκολύνεται η ίδρυση νέων αγροτικών συνεταιρισμών (ΑΣ) και επιδιώκεται η εξομάλυνση των προβλημάτων με το μεταβατικό καθεστώς των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).

Συνοπτικά, νέα σημαντικά δεδομένα στο συνεταιριστικό καθεστώς αποτελούν τα εξής:

 • Η επαναφορά του αφορολόγητου πλεονάσματος
 • Οι διευκολύνσεις στις συγχωνεύσεις
 • Η εξαίρεση από την ΠΑΣΕΓΕΣ των συμπράξεων, των αναγκαστικών και δασικών συνεταιρισμών
 • Η μείωση στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και στα ιδρυτικά μέλη για την ίδρυση ενός αγροτικού συνεταιρισμού
 • Η θεώρηση του εισοδήματος που αποκτούν οι συνέταιροι από την εργασία τους στο συνεταιρισμό, φορολογικά ως γεωργικό εισόδημα
 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης ενός συνεταιρισμού εντός δύο ετών
 • Η μη δικαιοδοσία στην περιουσία που έχει δημιουργήσει ένας συνεταιρισμός για τα αποχωρόντα μέλη του
 • Η δυνατότητα αναβίωσης ενός συνεταιρισμού που διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω πτώχευσης.
 • Η έκδοση από τους συνεταιρισμούς αποδείξεων δαπάνης για αμοιβές όσον αφορά την προσωπική εργασία των μελών του
 • Η μετατροπή μιας ΕΑΣ σε ΑΣ με την συγχώνευση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών μελών της
 • Η δυνατότητα των ΕΑΣ που τίθενται σε εκκαθάριση να μεταβιβάσουν τις εγκαταστάσεις τους μόνο σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Ειδικότερα, όσον αφορά τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τον Ν. 2810/2000 και περιλαμβάνουν τα εξής:

Α. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Τα άνω πρόσωπα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2810/2000. Το καταστατικό εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Β. Μέλη του ΑΣ μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Επίσης, μέλος ΑΣ μπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ κατά τους όρους που θα ορίσει τo καταστατικό του συνεταιρισμού.

Γ. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού προς το Συνεταιρισμό τους, ανάλογα με τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στα πλαίσια σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο Συνεταιρισμός εκδίδει αποδείξεις δαπάνης για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα Μέλη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία. Το εισόδημα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό εισόδημα.

Δ.  Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Ε. Η αύξηση ή η μείωση της αξίας της μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού.

ΣΤ.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συνεταιρισμού δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).

Ζ. Μία σημαντική αλλαγή, με την οποία επανέρχεται η διάταξη περί ελέγχου του ν. 2810/2000, σύμφωνα με την οποία ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ΑΣΟ, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανωνύμων εταιρειών με βάση τα προς εκτέλεση του κ.ν.2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόμενα Προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις διενεργείται από μέλη των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει. Στις λοιπές ΑΣΟ διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.»

Το σύνολο των τροποποιήσεων και τις ισχύουσες μεταβατικές διατάξεις μπορείτε να τα δείτε στη σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές Ανώνυμες Εταιρείες: Προς ένα νέο είδος αγροτικού συνεταιρισμού!