Σκληρό σιτάρι: Τα ποσά της συνδεδεμένης για την περίοδο 2023 – 2027

Συνολικά 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν την περίοδο 2023-2027 για την ενίσχυση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι.

Η προτεινόμενη τιμή ενίσχυσης έχει καθοριστεί στα 10 €/στρ. με την ετήσια έκταση αναφοράς στα 160.000 εκτάρια. Αυξομείωση της έκτασης αναφοράς θα επηρεάσει αντιστοίχως και το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για την περίοδο 2023-2027, η απόκλιση από τη μοναδιαία τιμή θα κυμανθεί σε ±15%. Επομένως η ελάχιστη και η μέγιστη μοναδιαία τιμή εκτιμώνται σε 8,5€/στρ. και 11,5€/στρ., αντίστοιχα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου είναι οι ενεργοί γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά.
  • Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 18 κιλά ανά στρέμμα.
  • Να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο σπόρο προς σπορά (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 225020/31−3−2003 «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά», (Β΄ 492) όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι δύνανται να χρησιμοποιούν σπόρο προς σπορά κατηγορίας βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 217265/28−01−2004 (Β΄ 203), ποικιλιών σκληρού σίτου εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών αποκλειστικά και μόνο:

  • για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, για τις δηλωθείσες εκτάσεις οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά.
  • για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευτή της διατηρούμενης ποικιλίας η οποία αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή.