πορτοκαλια

Σταθερή η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση

Η συνδεδεμένη ενίσχυση ως γνωστόν καταβάλλεται ανά εκτάριο σε ετήσια βάση. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος διαμορφώνεται με βάση τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ανά έτος.

Η επιλέξιμη έκταση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 18.500 εκταρίων.

Το ποσό της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς
χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2017, παράμεινε σταθερό σε σχέση με το 2016 στα 52 ευρώ/στρ..