πρασινο

Στην Ελλάδα το 2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αγροοικολογίας

Η Αγροοικολογία αποτελεί μια ανερχόμενη έννοια στο χώρο της γεωργικής επιστήμης. Η προσέγγιση της εστιάζει στην εφαρμογή οικολογικών αρχών για το σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, ενώ περιλαμβάνει και μια αντίστοιχη κοινωνικο-οικονομική πρόταση.

Στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί το 2ο Φόρουμ Αγροοικολογίας, που διοργανώνεται στις 26-28 Σεπτεμβρίου 2019 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αγροοικολογίας (Agroecology Europe – AEEU), μια πανευρωπαϊκή ένωση, η οποία σκοπό έχει την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών σχετικά με την Αγροοικολογία και την στήριξη μετάβασης προς αγροοικολογικές πρακτικές και πολιτικές.

Η AEEU θα συνεργαστεί με τοπικά ιδρύματα, οργανώσεις και ενδιαφερόμενους φορείς του αγροτικού τομέα ενώ το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο.

Ενδεικτικά ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ είναι όπως: ποια θα πρέπει να είναι η μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) για την προώθηση της αγροοικολογίας; Ποιες τοπικές πρακτικές και πολιτικές υπάρχουν στην Ευρώπη που να υποστηρίζουν την πρόσβαση στη γη για τους νέους αγρότες; Τι είδους παραδοσιακή και νέα γνώση είναι διαθέσιμη για τη βελτίωση του εδάφους;

Επίσης, ενδεικτικές θεματικές εργαστηρίων, ομιλιών και διαβουλεύσεων είναι: i) Αγροδασολογία ii) Γεωργία-στηριζόμενη στη βιοποικιλότητα, iii) Εκπαίδευση & κατάρτιση, iv) Tροφή και συστήματα τροφίμων, v) Πολιτικές για τη στήριξη της Αγροοικολογίας.