γεωργια

Στους ρυθμούς της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής | Προστασία περιβάλλοντος και στήριξη μικρών εκμεταλλεύσεων

Από 1η Ιανουαρίου 2023 ξεκινάει η εφαρμογή της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, με σημαντικές παρεμβάσεις στις υποχρεώσεις των παραγωγών για την καταβολή των επιδοτήσεων, την ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και συγκεκριμένων καλλιεργειών καθώς και την καθολική μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ευρωπαίοι δικαιούχοι παραγωγοί θα λαμβάνουν συνολικά κάθε χρόνο, έως το 2027, επιδοτήσεις ύψους 20 δισ. ευρώ για εισοδηματική στήριξη. Ωστόσο, η στήριξη αυτή εξαρτάται από την εφαρμογή ενισχυμένων βασικών προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης από τους γεωργούς.

Οι μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 25 χώρες της ΕΕ θα λάβουν υψηλότερη εισοδηματική στήριξη χάρη σε αναδιανεμητική ενίσχυση ύψους 10,6 % του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων. Το ποσό αυτό θα ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Το επίπεδο στήριξης για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες/ψυχανθή μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων θα αυξηθεί κατά 25 % σε σύγκριση με το 2022. Αυτό θα συμβάλει στο να μειωθεί η εξάρτηση των γεωργών της ΕΕ από τις εισαγωγές και τη χρήση ορισμένων λιπασμάτων.

Η συνολική χρηματοδότηση της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ανέρχεται σε 307 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027. Περίπου 98 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 32 % της συνολικής χρηματοδότησης, θα διατεθούν για την προστασία του κλίματος, των υδάτων, του έδαφος, του αέρα, της βιοποικιλότητας και της καλής διαβίωσης των ζώων.

Μεταξύ άλλων θα ενισχυθούν η εκτατική διαχείριση λειμώνων, η καλλιέργεια ψυχανθών και η ενδιάμεση καλλιέργεια, η χρήση οργανικών λιπασμάτων ή η γεωργοδασοκομία.

Με βάση τις νέες υποχρεώσεις για τους γεωργούς, η εναλλαγή καλλιεργειών αναμένεται να καλύψει περίπου το 85 % της αρόσιμης γης. Αυτό θα συμβάλει στο να ανακοπεί ο κύκλος των παρασίτων και των ασθενειών και, ως εκ τούτου, στο να μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων και οι σχετικοί κίνδυνοι.

Ποσοστό πάνω από το 26 % των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ θα λάβει στήριξη, ώστε να υιοθετήσουν, μεταξύ άλλων, αφενός ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και χρήση μη χημικών μεθόδων για τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών, και αφετέρου γεωργία ακριβείας.

Η στήριξη για τη βιολογική παραγωγή το 2027 θα διπλασιαστεί σχεδόν σε σύγκριση με την έκταση που χρηματοδοτήθηκε το 2018. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών φιλοδοξιών των κρατών μελών για αύξηση των βιολογικών εκτάσεων που θα κυμαίνονται από 5 έως 30 % το 2030.

Τέλος, συνολικά, 8,5 δισ. ευρώ θα βοηθήσουν τους γεωργούς νεαρής ηλικίας να εγκατασταθούν, να επενδύσουν και να διατηρήσουν την επιχείρησή τους κατά τα πρώτα έτη της δραστηριότητάς τους. Την περίοδο 2023-2027, αναμένεται ότι θα εγκατασταθούν συνολικά 377.000 επιπλέον γεωργοί νεαρής ηλικίας.