συσκευασια-τοματα

Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα: Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης

Με 10 εκατ. € συνολική δημόσια δαπάνη θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα υποβάλλουν αιτήσεις και θα ενταχθούν στη Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ».

Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της Δράσης ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται:

  • από 20.000,00€ έως 300.000 € για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013
  • από 20.000,00€ έως 1.000.000 € για τα επενδυτικά σχέδια, που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης επιμερίζονται σε 6 κατηγορίες, τρεις κατηγορίες ανά κανονισμό.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. ΕΕ 1407/2013 (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός έως 300.000 €)  ενισχύονται:

Γ1. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Γ2. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Γ3. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός έως 1.000.000 €):

Γ4. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Γ5. Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019.

Γ6. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων ξεκινά στις 6/10/2020 ώρα 13:00 και λήγει 27/11/2020 ώρα 15:00.

Η επιστημονική ομάδα συμβούλων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ αναλαμβάνει να σας κατευθύνει σωστά στο σχεδιασμό της επενδυτικής σας πρότασης, την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης, την υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης και την υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 21121589606977890474 ή στα email: info@ellinikigeorgia.gr και ependyseis@ellinikigeorgia.gr