εργασια

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας: Σύμβαση ανάθεσης έργου με Γεωπόνο

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου (με ΑΠΥ), με έναν Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Τριετής Επιστημονική Παρακολούθηση των επιπτώσεων των έργων κατασκευής τεχνητών υφάλων στην παράκτια ζώνη του Κόλπου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής, στην παράκτια περιοχή Ν. Καλύμνου Ν. Δωδεκανήσου και στην παράκτια ζώνη Ιονίου Πελάγους Ν. Πρέβεζας».

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπονίας (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών καθώς και στην επεξεργασία δεδομένων, προγραμμάτων και μελετών.

Στα καθήκοντα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Συμμετοχή σε εργαστηριακές αναλύσεις με στόχο την πιστοποίηση αλιευτικών προϊόντων.
  • Συμμετοχή στην προετοιμασία φακέλων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
  • Συνεργασία με στελέχη του Ινστιτούτου για την συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων.

Η ανάθεση έργου αφορά στο χρονικό διάστημα από 13-10-2014 έως 31-12-2014 και μέχρι του ποσού των 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα καταβληθεί με απόδειξη παροχής υπηρεσιών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος. Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα γίνει με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από την προβλεπόμενη διαδικασία και με βάση τη πιο συμφέρουσα προσφορά.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00 στο κτίριο της Διοίκησης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Ν. Πέραμο Καβάλας (Μαρία Τζώτζου) ή στην Επιτροπή Προμηθειών (Νικόλαο Σταμάτη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940-22692.