γεωργια

Συνδεδεμένες ενισχύσεις 2018: Σε ποια προϊόντα απαιτείται ελάχιστη παράδοση και πιστοποιημένος σπόρος

Εν όψει της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018, ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι όροι επιλεξιμότητας για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, όσον αφορά την ελάχιστη παράδοση προϊόντος και τις κρίσιμες καταληκτικές ημερομηνίες παράδοσης.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα προϊόντα στα οποία για τη λήψη συνδεδεμένης ενίσχυσης απαιτείται η παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας σε πιστοποιημένους φορείς, η περίοδος παράδοσης, σε ποια προϊόντα απαιτείται σύμβαση του παραγωγού με την επιχείρηση και σε ποια παράδοση στη μεταποίηση.

Παράδοση προϊόντος σε πιστοποιημένους φορείς

(τόνοι/εκτάριο)

Περίοδος παράδοσης Σύμβαση παραγωγού με επιχείρηση Παράδοση στη μεταποίηση
Ρύζι 4

έως

28/2/2019

Βιομηχανική τομάτα 50

από

1/6/2018

έως

30/11/2018

ΝΑΙ
Πορτοκάλια χυμοποίησης 7

από

1/1/2018

έως

31/12/2018

ΝΑΙ
Σπόροι σποράς ΝΑΙ ΝΑΙ
Σπαράγγια 2,5

από

1/1/2018

έως

30/6/2018

Ζαχαρότευτλα

έως

31/1/2019

ΝΑΙ ΝΑΙ
Ροδάκινα χυμοποίησης 6

από

1/6/2018

έως

1/11/2018

ΝΑΙ
Κορινθιακή σταφίδα 1,5

από

1/8/2018

έως

30/11/2018

ΝΑΙ

Επίσης, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται σε ποια προϊόντα απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου και η ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου.

Χρήση πιστοποιημένου σπόρου Ελάχιστη έκταση αγροτεμαχίου

(εκτάρια)

Ρύζι 0,05
Βιομηχανική τομάτα 0,1
Πορτοκάλια χυμοποίησης 0,1
Σπόροι σποράς ΝΑΙ  0,05
Σπαράγγια 0,05
Ζαχαρότευτλα  ΝΑΙ 0,05
Ροδάκινα χυμοποίησης 0,1
Κορινθιακή σταφίδα

0,1

Οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν συνδεδεμένη ενίσχυση, οφείλουν να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Όσον αφορά στους τομείς του ρυζιού, της βιομηχανικής τομάτας, των πορτοκαλιών που οδηγούνται στη χυμοποίηση, των σπαραγγιών, των συμπύρηνων ροδάκινων και της κορινθιακής σταφίδας, οι γεωργοί που δεν είναι μέλη Ομάδων Παραγωγών, είτε παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι είτε απ’ ευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Όσον αφορά στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, αυτές παραλαμβάνουν πρώτη ύλη τόσο από Ομάδες Παραγωγών, όσο και από μεμονωμένους γεωργούς

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπόψη μόνο τις ποσότητες προϊόντος που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή από ενταγμένους στο μητρώο φορείς.