Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Πορτοκάλια προς χυμοποίηση – Ρύζι – Συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση

Πορτοκάλια προς χυμοποίηση

Από το γεγονός ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις ενίσχυσης για το έτος 2015 (3.694,33 εκτάρια) υπολείπονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (28.500 εκτάρια), προκύπτει ότι το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ο λόγος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς την έκταση αναφοράς.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 316 €/ha.

Ρύζι

Δεδομένου ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις υπολείπονται κατά ένα μικρό ποσοστό της έκτασης αναφοράς, προκύπτει ότι το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να υπολογιστεί ως ο λόγος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς την επιλέξιμη έκταση. Με βάση αυτό τον υπολογισμό έχουμε αύξηση του ύψους ενίσχυσης.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 327,66 €/εκτάριο.

Συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση

Από το γεγονός ότι οι επιλέξιμες εκτάσεις ενίσχυσης για το έτος 2015 (597,38 εκτάρια) υπολείπονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς (17.700 εκτάρια) προκύπτει ότι το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται ως ο λόγος του προϋπολογισμού για το έτος 2015 προς την έκταση αναφοράς.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίζεται στα 169 €/ha.