Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Το κίνητρο για την παραγωγή συγκεκριμένων καλλιεργειών – Δικαιούχοι – Ποσά – Πληρωμές

Σπήλιος Λ. Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας – MSc Αγρομετεωρολογίας

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Άμεσες Ενισχύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένες ενισχύσεις για συγκεκριμένα είδη καλλιεργειών που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους. Στόχος της ενίσχυσης είναι η δημιουργία κινήτρου για τη διατήρηση της παραγωγής τους.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους παραγωγούς κάθε έτος βάσει καθορισμένων εκτάσεων και αποδόσεων ή καθορισμένου αριθμού ζώων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία καθώς και των στοιχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις χορήγησης συνδεδεμένων ενισχύσεων στη φυτική παραγωγή, τα ποσά ενίσχυσης για κάθε καλλιέργεια και οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη χώρα μας χορηγούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα παρακάτω προϊόντα:

Α. Συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής παραγωγής

1. Ρύζι

2. Σκληρό Σίτο

3. Βιομηχανική τομάτα

4. Πορτοκάλια χυμοποίησης

5. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

6. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

7. Σπόροι σποράς

8. Σπαράγγια

9. Ζαχαρότευτλα

10. Ροδάκινα προς χυμοποίηση

Β. Συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζώα

11. Θηλυκά Βοοειδή

12. Αίγες και προβατίνες

13. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν ζώα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις

14. Σηροτροφία

Οι παραπάνω συνδεδεμένες ενισχύσεις, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές σε εθνικό επίπεδο, θα χορηγούνται μέχρι το 2020, ενώ τα συνολικά ποσά για κάθε χώρα έχουν ήδη καθοριστεί. Παρόλα αυτά, το ποσό της ενίσχυσης που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος καθορίζεται σε ετήσια βάση και εξαρτάται από την επιλέξιμη έκταση.

Αναλυτικά οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν τον τομέα της φυτικής παραγωγής:

Ρύζι

ρυζι

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού για το 2015, καθορίστηκε στα 32,7 €/στρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 24.415 εκτάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 7,98 εκατ. € και αγγίζει το ποσό που είχε προβλεφθεί (8 εκατ. €).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια πληρωμή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι σε επιλέξιμες εκτάσεις και:

 • Χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
 • Παραδίδουν τουλάχιστον 400 κιλά/στρέμμα προϊόντος σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς/οργανώσεις αγροτών το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου από το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης. Για φέτος είχε δοθεί παράταση έως τις 28 Μαρτίου 2016.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών για 3 έτη.

Σκληρό σιτάρι

Σιτάρι

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 4,5 €/στρ ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 197.475 εκτάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 8,9 εκατ. € και αγγίζει το ποσό που είχε προβλεφθεί (9 εκατ. €).

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ποσού 8,6 εκατ. € σε 37.145 δικαιούχους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σιταριού είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις και παράλληλα:

 • Χρησιμοποιούν εξ’ ολοκλήρου πιστοποιημένο σπόρο σποράς. Οι εκτάσεις πρέπει να σπέρνονται ΜΟΝΟ με πιστοποιημένο σπόρο. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς καθορίζονται τα 12 κιλά/στρέμμα, για τις καλλιεργητικές περιόδους 2014−2015 και 2015−2016. Για τις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους έως το 2020 ως ελάχιστη ποσότητα αυξάνεται στα 16 κιλά/στρέμμα.
 • Χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν μαζί με τη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.
 • Διατηρούν τις επίσημες ετικέτες πιστοποιημένου σπόρου σποράς για 5 χρόνια.

Πορτοκάλια προς χυμοποίηση

πορτοκαλια

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 31,6 €/στρ ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 3.694,33 εκτάρια, υπολειπόμενη κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης που είχε καθοριστεί στον κανονισμό της Ε.Ε. (28.500 εκτάρια)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 1,2 εκατ. € πολύ πιο κάτω από το ποσό που είχε προβλεφθεί (9 εκατ. €).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια πληρωμή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους:

 • Παραδίδουν πορτοκάλια για χυμοποίηση από 1η Ιανουαρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους τουλάχιστον 7 τόνους / εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Παραδίδουν το προϊόν σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών ή σε οποιαδήποτε νέα νομική οντότητα με εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των εσπεριδοειδών που έχει συσταθεί μετά την 1−1−2015, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τουλάχιστον 400 μέλη.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον 1 στρ. επιλέξιμης έκτασης αγροτεμαχίου.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.
 • Διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ροδάκινα προς χυμοποίηση

ροδακινα

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2015, είναι 16,9 €/στρ. ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 597 εκτάρια, υπολειπόμενη κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης που είχε καθοριστεί στον κανονισμό της Ε.Ε. (17.700 εκτάρια)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 100.893 € πολύ πιο κάτω από το ποσό που είχε προβλεφθεί (3 εκατ. €).

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια πληρωμή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που:

 • Παραδίδουν συμπύρηνο ροδάκινο για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους τουλάχιστον 6 τόνους/εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.
 • Παραδίδουν το προϊόν σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις ή σε Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον 1 στρ. επιλέξιμης έκτασης αγροτεμαχίου.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.
 • Διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Όσπρια για ανθρώπινη κατανάλωση

φασολια-οσπρια

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση για το έτος ενίσχυσης 2015, είναι 24,4 €/στρ. ενώ η επιλέξιμη έκταση ξεπέρασε τα 16.500 εκτάρια, έκταση που είχε καθοριστεί στον κανονισμό της Ε.Ε.

Το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης συμπίπτει με το ποσό που είχε προβλεφθεί και ανέρχεται στα 5 εκατ. €.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ποσού 4,7 εκατ. €  σε 10.732 δικαιούχους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Πίνακας 1), σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Επίσης, οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας − ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Πίνακας επιλέξιμων ειδών για συνδεδεμένη ενίσχυση

Χωρίς-τίτλο

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

γεωργια σογια

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 17,5€/στρ. ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 23.486 εκτάρια, υπολειπόμενη κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης που είχε καθοριστεί στον κανονισμό της Ε.Ε. (40.000 εκτάρια)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 4,1 εκατ. € πολύ πιο κάτω από το ποσό που είχε προβλεφθεί (7 εκατ. €)

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ποσού 4,6 εκατ. €   σε 9.210 δικαιούχους, ξεπερνώντας το προκαθορισμένο ποσό.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν κτηνοτροφικά πρωτεϊνούχα καρποδοτικά ψυχανθή (Πίνακας 2) σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Επίσης οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας − ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Πίνακας Επιλέξιμων Ειδών

Χωρίς-τίτλο

Σπαράγγι

σπαραγγι

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του σπαραγγιού για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 38,5 €/στρ. ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 1.463 εκτάρια, υπολειπόμενη κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς. (3.900 εκτάρια)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 563.255 €, λιγότερο από το 40% του ποσού που είχε προβλεφθεί (1,5 εκατ. €)

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ποσού 430.614 €  σε 534 δικαιούχους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι καλλιεργητές σπαραγγιού που:

 • Καλλιεργούν τουλάχιστον 2 στρ. σπαράγγι σε επιλέξιμες εκτάσεις,
 • Χρησιμοποιούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών,
 • Παραδίδουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου κάθε έτους, τουλάχιστον 250 κιλά/στρ. νωπού προϊόντος σε: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οργανώσεις Παραγωγών ή Τυποποιητικές ή/και συσκευαστικές ή/και μεταποιητικές ή/και εξαγωγικές μονάδες σπαραγγιού.
 • Τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του σπαραγγιού τουλάχιστον 5 έτη.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.

Ζαχαρότευτλα

ζαχαροτευτλα

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 53 €/στρ. ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 4.604 εκτάρια, υπολειπόμενη κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς. (13.367 εκτάρια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 2,4 εκατ. €, λιγότερο από το 50% του ποσού που είχε προβλεφθεί (5 εκατ. €)

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές συνολικού ποσού 2,4 εκατ. € σε 1.369 δικαιούχοι.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαροτεύτλων είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν ζαχαρότευτλα σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Έχουν συνάψει σύμβαση καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος στη ζαχαροβιομηχανία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (για φέτος μέχρι τις 15 Ιουνίου).
 • Έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο σπόρο σποράς.
 • Παραδίδουν το προϊόν στη ζαχαροβιομηχανία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το τρέχον έτος υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
 • Χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.

Βιομηχανική τομάτα

τοματα-βιομηχανικη

 

Ποσό ενίσχυσης

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 55,84 €/στρ. ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 4.655 εκτάρια, υπολειπόμενη κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς. (9.080 εκτάρια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 2,6 εκατ. €, αφού το ποσό των 55,84 €/στρ. είναι σχεδόν διπλάσιο από το αρχικό ποσό που είχε υπολογιστεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια πληρωμή.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

 • Παραδίδουν τουλάχιστον 50 τόνους/εκτάριο βιομηχανικής τομάτας, από την 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.
 • Παραδίδουν το προϊόν σε: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Ομάδες Παραγωγών.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον 1 στρ. επιλέξιμης έκτασης αγροτεμαχίου.
 • Υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης στην ειδική θέση του εντύπου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.
 • Υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά.
 • Διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις