ρυζι

Συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι: Υποχρεωτική η καταχώρηση παραδόσεων από τους φορείς

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού, μεταξύ άλλων, οι δικαιούχοι γεωργοί οφείλουν να παραδίδουν το προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και Συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως 28.02.2019, με την προϋπόθεση να παραδίδουν τουλάχιστον 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα.

Οι παραδόσεις γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:

  • Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)
  • Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών
  • Ορυζόμυλοι
  • Οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού.

Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη σε ΑΣΟ ή ομάδες και οργανώσεις παραγωγών  μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

Υποχρεώσεις φορέων

Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη ύλη, υποχρεούνται να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:

  • τα προσωπικά στοιχεία του γεωργού,
  • τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα προϊόντος και
  • τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίου τα οποία έχουν εκδοθεί από 1/9/2018 έως 28/02/2019.

Προκειμένου να λάβουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι φορείς εντάσσονται με αίτησή τους στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέοι φορείς

Όσοι φορείς καταχώρησης δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά το έτος 2018, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ένταξης στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 10 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κεντρική Υπηρεσία, προσκομίζοντας κατά περίπτωση:

  • Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ)
  • Έναρξη επιτηδεύματος και/ή
  • Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους και ορυζόμυλους)

Αιτήματα ένταξης που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνονται δεκτά

Η εφαρμογή καταχώρησης παραδόσεων ποσοτήτων ρυζιού για το έτος 2018, θα τεθεί σε λειτουργία στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.