προβατα

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος

Η συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος χορηγείται στους κτηνοτρόφους:

  • ΔΡΑΣΗ 1. Των ορεινών /μειονεκτικών/ με ειδικά μειονεκτήματα περιοχών, που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές και στους κτηνοτρόφους που μετακινούνται από πεδινή σε ορεινή / μειονεκτική / με ειδικά μειονεκτήματα περιοχή,

και στους κτηνοτρόφους:

  • ΔΡΑΣΗ 2. Των πεδινών περιοχών που εκτρέφουν προβατίνες ή/και αίγες στις περιοχές αυτές.

Ειδικότερα:

Ι) Όσον αφορά στη Δράση 1:

η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά.

– Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός ορεινών/μειονεκτικών/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση.

– Στην περίπτωση των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, η έδρα εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε πεδινή περιοχή της χώρας (50% δηλούμενης έκτασης σε πεδινή περιοχή, εφόσον δηλώνεται έκταση) με μετακίνηση του κοπαδιού σε ορεινή/μειονεκτική/με λοιπά μειονεκτήματα περιοχή. Η μετακίνηση πραγματοποιείται τουλάχιστον στο 90% του συνολικού αριθμού των αιγοπροβάτων του κοπαδιού για τουλάχιστον 90 ημέρες.

– Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης, συνολική επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον 6 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης.

– Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000 / ml. Ως συγκρίσιμη με την ανωτέρω τιμή Ο.Μ.Χ. για κάθε κτηνοτρόφο λαμβάνεται, ο γεωμετρικός μέσος όρος του συνόλου των επιμέρους μετρήσεων Ο.Μ.Χ. κατά τη διάρκεια του έτους.

ΙΙ) Όσον αφορά στη Δράση 2:

η έδρα των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει να βρίσκεται εντός Δήμου, Δημοτικού ή
κοινοτικού διαμερίσματος, ή οικισμού των πεδινών περιοχών της χώρας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά.

Τουλάχιστον το 50% της έκτασης που δηλώνεται, στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να βρίσκεται εντός πεδινών περιοχών, εφόσον στην εν λόγω αίτηση δηλώνεται έκταση.

– Παράγουν και παραδίδουν πρόβειο ή και αίγειο γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης συνολική επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος (πρόβειο και αίγειο), τουλάχιστον
10 τόνων, κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης.

– Το πρόβειο ή/και αίγειο γάλα που παράγουν και παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (στο εξής Ο.Μ.Χ.) μικρότερη ή ίση των 1.000.000 / ml.

Ποσό ενίσχυσης

Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης στήριξης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.

Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με βάση το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιες θεωρούνται εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος

Ως εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος θεωρούνται οι μεταποιητικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν κωδικό αγοραστή γάλακτος από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που διαπιστώνεται από τη βάση δεδομένων της αντίστοιχης ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κωδικό αριθμό έγκρισης των εγκαταστάσεων μεταποίησης γάλακτος από τον Ε.Φ.Ε.Τ. , ο οποίος διαπιστώνεται από τη βάση δεδομένων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) που βρίσκεται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα το πεδίο «εγκαταστάσεις», ή/και άδεια λειτουργίας των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας ή τυχόν ισχύουσες παρεκκλίσεις και αντίστοιχη άδεια στην περίπτωση που ο «αγοραστής» ασκεί μόνο εμπορική δραστηριότητα.

Ως μεμονωμένοι κτηνοτρόφοι που πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή θεωρούνται αυτοί που διαθέτουν κωδικό αριθμό από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.