βιολογικη

Συνεχής αύξηση των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ε.Ε. – Η θέση της Ελλάδας

Στα 12 εκατ. εκτάρια ανήλθε η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση στην Ε.Ε. το 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκταση που ισοδυναμεί με 6,7 % της συνολικής γεωργικής έκτασης.

Η βιολογικά καλλιεργούμενη γεωργική γη διαφέρει  σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία καταλαμβάνουν το 54,4 % των συνολικών εκτάσεων βιολογικής γεωργίας. Συγκεκριμένα στην Ισπανία καλλιεργούνται 2 εκατ. εκτάρια, στην Ιταλία 1,8 εκατ. εκτάρια, στην Γαλλία 1,5 εκατ. εκτάρια και στην Γερμανία 1,1 εκατ. εκτάρια βιολογικής γεωργίας.

Σε εθνικό επίπεδο, η Αυστρία με ποσοστό 21,3% των γεωργικών της εκτάσεων να είναι βιολογικές καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ακολουθούν η Σουηδία με 18,3%, η Εσθονία με 18,0 % και η Ιταλία με 14%. Τα κράτη μέλη με τις λιγότερες βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, κάτω απο 2% της συνολικής τους γεωργικής έκτασης, είναι η Μάλτα, η Ιρλανδία και η Ρουμανία.

Οι βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνονται ταχέως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 2010-2016, οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 30%, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,4 %. Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερη αισθητή στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Γαλλία και την Κύπρο. Αντίθετα το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν το μοναδικό κράτος-μέλος στο οποίο σημειώθηκε μείωση των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας κατά 6%.

Στην Ελλάδα η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση το 2016 ήταν 342.584 εκτάρια, που αναλογεί στο 6,7% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης. Την περίοδο 2010-2016 η βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξήθηκαν στη χώρα μας κατά 1,7%.

Η βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση, το ποσοστό σε σχέση με τη συνολική γεωργική έκταση και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανά κράτος-μέλος, 2010-2016

Καλές προοπτικές

Το ποσοστό της γεωργικής γης που βρίσκεται σε μετατροπή από συμβατική σε βιολογική γεωργία μπορεί να μας δώσει την εικόνα του τομέα της βιολογικής γεωργίας στο άμεσο μέλλον. Σε ποσοστό Ε.Ε., η έκταση υπο μετατροπή κατέχει το 23,8% της συνολικής έκτασης βιολογικής γεωργίας. Στην Βουλγαρία και την Κροατία αναμένεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη του τομέα αφού τα ποσοστά της υπο μετατροπή γεωργικής γης κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 77,5% και 68,8% αντίστοιχα.

Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Τσεχία, τη Μάλτα και τη Σουηδία το ποσοστό της υπο μετατροπή γεωργικής έκτασης ως προς με τη συνολική βιολογική έκταση είναι λιγότερο από 15%.

Ποσοστό της υπό μετατροπή έκτασης ως προς το σύνολο της έκτασης με βιολογικές καλλιέργειες,2016

Το ποσοστό της βιολογικά καλλιεργούμενης έκτασης στην Ε.Ε., 2013