γεωργια

Σχέδια Βελτίωσης: Οι 8 κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

Σε προηγούμενο άρθρο παρουσιάστηκαν οι δαπάνες που μένουν ΕΚΤΟΣ χρηματοδότησης στα Σχέδια Βελτίωσης και συγκεκριμένα στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν στα Σχέδια Βελτίωσης.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

1.Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Σταβλικές εγκαταστάσεις.
 • Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες.
 • Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξηραντήρια,
  διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
 • Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω.
 • Θερμοκήπια και δικτυοκήπια.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων
  της κατηγορίας.
 • Εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας
 • Κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που τεκμηριώνεται ως απαραίτητη για την
  κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης.

2.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων: α) ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά. β) φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά. καθώς και γ) εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.
 • Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως ελκυστήρες, φορτωτές, συλλεκτικές, κ.ά.
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός:
  i. Ζωικής παραγωγής όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.
  ii. Φυτικής παραγωγής, όπως μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές,
  λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής (κοπτικά, συνθλιπτικά, συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές μηχανές και εξοπλισμός συλλογής, ρυμουλκούμενα με ανύψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρμες απλές και ανατρεπόμενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά αναρτώμενα και συρόμενα, φορητά αλυσοπρίονα, εξαρτήματα ελκυστήρων αναρτώμενα (π.χ. ανυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες και πιρούνες μπάλας) κ.ά.

3.Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

Τα προς φύτευση είδη πρέπει να έχουν διάρκεια παραγωγικής ζωής άνω των 5 ετών και το πολλαπλασιαστικό υλικό να πληροί τις προϋποθέσεις των κατά περίπτωση Τεχνικών Κανονισμών Ελέγχου & Πιστοποίησης και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.

Να σημειωθεί ότι στις επενδύσεις εγκατάστασης πολυετών φυτειών δεν ενισχύονται οι δαπάνες εγκατάστασης συστημάτων άρδευσης.

4.Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

5.Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

Το ανθοκομικό αυτοκίνητο πρέπει να είναι καινούργιο φορτηγό ψυγείο ιδιωτικής χρήσεως με μέγιστο μεικτό βάρος 4 τόνους.

Η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του ανθοκομικού αυτοκινήτου να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

6.Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

H αγορά μελισσοκομικού αυτοκινήτου αφορά καινούργιο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως ανοικτού τύπου με μεικτό βάρος αποκλειστικά από 4 έως και 15 τόνους.

Η υφιστάμενη παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης θα πρέπει να μην είναι μικρότερη των 200 μελισσοσμηνών ενώ η δυναμικότητα κατά την ολοκλήρωση πρέπει να διαμορφώνεται ως εξής:

 • σε 200 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 8 τόνους,
 • σε 400 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 12 τόνους και
 • σε 600 μελισσοσμήνη για φορτηγό με μέγιστο μικτό βάρος οχήματος έως 15 τόνους.

H ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόμησης του φορτηγού να είναι έως 36 μήνες προγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

7.Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

Στον εξοπλισμό γραφείου περιλαμβάνονται τα φωτοτυπικά, τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα, οι σαρωτές εγγράφων και τα πολυμηχανήματα.

Στις επενδύσεις της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται και οι δαπάνες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου.

8.Γενικές Δαπάνες

Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται:

 • οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής,
 • οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και
 • η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.