τρακτερ

Σχέδια Βελτίωσης: Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής

Τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί προκαταβολή για να προχωρήσουν στις δαπάνες του επενδυτικού τους σχεδίου έχουν οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.1 των Σχεδίων Βελτίωσης.

Το ποσό που δύναται να λάβει ο δικαιούχος ανέρχεται στο 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου με την προϋπόθεση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Η υποβολή των αιτημάτων πραγματοποιείται μέσω της σχετικής εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στην οποία υπάρχει αναλυτικός οδηγός για την υποβολή του αιτήματος προκαταβολής.

Πριν την οριστικοποίηση του αιτήματος πρέπει να εκδοθεί (και στη συνέχεια να ανέβει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ) εγγυητική επιστολή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να συνάψει σχετική σύμβαση με τραπεζικό ίδρυμα για τη χορήγηση δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλει τον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι να κατατεθεί σε αυτόν δημόσια οικονομική ενίσχυση τουλάχιστον ίση με το ποσό δανείου που έχει λάβει.

Υπενθυμίζεται ότι στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης των επενδύσεων έχει ήδη συσταθεί το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο έχει ήδη διατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνολικό ποσό ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ από κονδύλια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.