Σχέδια Βελτίωσης: Δύο μήνες παράταση ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α 2014-2020, κάνοντας παράλληλα προτάσεις για την αντιμετώπισή τους και ζητώντας παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των σχετικών προσκλήσεων.

Το πλήρες κείμενο της επιστoλής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
όπως γνωρίζετε, υπάρχει ήδη σε εξέλιξη πρόσκληση του Μέτρου 4.1.1 και του Μέτρου 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία ολοκληρώνεται στις 1/4/2018. Εντούτοις, δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη η σχετική αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις των πελατών τους. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε απαραίτητη τη χορήγηση παράτασης τουλάχιστον 2 μηνών από την προαναφερόμενη ημερομηνία, ώστε να δοθεί το περιθώριο της άρτιας και ολοκληρωμένης υλοποίησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για ένταξη στο Μέτρο αγροτών.
Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι, στις παρουσιάσεις για τα Μέτρα που συνδιοργάνωσαμε ως ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με το ΥΠ.Α.Α.Τ., διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με την πληροφόρηση που παρεχόταν στους συναδέλφους, αφού πληροφορίες που παρουσιαζόταν στην μια συνεδρίαση ανερούνταν ή τροποποιούνταν στη επόμενη, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των γεωτεχνικών μελετητών και κίνδυνος να μην γνωρίζουν όλοι τις νεότερες διαθέσιμες πληροφορίες. Για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, προτείνουμε την έκδοση Οδηγού Εφαρμογής καθώς και εντύπου ερωτοαπαντήσεων, τα οποία θα διασαφηνίζουν όλες τις λεπτομέρειες.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιλογή των υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. για ενημέρωση των γεωτεχνικών-μελετητών μέσω λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου, έχει ως αποτέλεσμα νεότεροι συνάδελφοι να έχουν ελλιπή πληροφόρηση. Για παράδειγμα, το υπολογιστικό φύλλο (excel) με τον αλγόριθμο για τους γεωργικούς ελκυστήρες έχει δοθεί μόνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους γεωτεχνικούς μελετητές. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους στοιχεία θα έπρεπε να είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ, ώστε να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Πέραν των παραπάνω, όπως άλλωστε γνωρίζετε, στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 και βάσει σχετικών προσκλήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή του Μέτρου 4.1 (Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την πρόσκληση 13849/14-12-2017) και του Μέτρου 9 (Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, με την πρόσκληση 13850/14-12-2017). Και στα δυο Μέτρα προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων από Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΟΠ) που έχουν συσταθεί με την Υπουργική Απόφαση 397/18235/16-2-2017.
Ωστόσο, παρά τη γενικότερη βούληση για προώθηση των ΟΟΠ, γεγονός που αποτυπώνεται ρητά τόσο στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες σύστασης αυτών όσο και στις συχνές αναφορές και ανακοινώσεις εκ μέρους του ΥΠ.Α.Α.Τ., δυστυχώς οι διαδικασίες σύστασης και αναγνώρισης ΟΟΠ εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις καθώς πρόκειται για αντικείμενο που οι περισσότερες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνά σημεία προς ερμηνεία ή διευκρίνηση (τόσο από υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. όσο και άλλων Υπουργείων, όπως Οικονομικών, Εργασίας κλπ).
Η παραπάνω καθυστέρηση καθιστά εξαιρετικά δύσκολο το να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται για την κατάθεση των σχετικών αιτήσεων (Μέτρο 4.1 έως 2-4-2018 με προοπτική παράτασης έως 15-5-2018 και Μέτρο 9 έως 7-5-2018), καθώς οι διαδικασίες σύστασης και αναγνώρισης μιας Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών διαρκεί περίπου 2-3 μήνες και στη συνέχεια απαιτείται επίσης σημαντικό χρονικό διάστημα για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Σημειώνεται, δεδομένου ότι οι ΟΟΠ για όλα τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν νέα μορφή νομικών σχημάτων, ότι δημιουργούνται συνεχώς απορίες ως προς τα φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα που τις διέπουν. Επιπλέον, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής, περιλαμβάνονται πιστοποιήσεις των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου και του κεφαλαίου σύστασης) από ορκωτούς ελεγκτές. Τέλος υπάρχουν αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες, ιδίως για τα μηχανήματα συλλογής που για πρώτη φορά θα ενισχύονται με το Μέτρο 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 όπως επίσης και σχετικά με την επιλεξιμότητα των υπόλοιπων δαπανών για ΟΟΠ, οι οποίες αναμένεται να διευκρινιστούν με την έκδοση σχετικής Υ.Α..
Συνεπώς, για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και προκειμένου να ενταχθούν οι ΟΟΠ που συστάθηκαν μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης (Υ.Α. 397/18235/16-2-2017), κρίνεται απαραίτητο να δοθεί τουλάχιστον 6μηνη παράταση (έως τέλος Σεπτεμβρίου 2018).
  Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
 εκτιμώντας ότι η αποδοχή των παραπάνω προτάσεών μας θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την πληρότητα και αρτιότητα των αιτήσεων που θα υποβληθούν προς ένταξη στα συγκεκριμένα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, αλλά και την αποτελεσματικότητα, εντέλει, των Μέτρων αυτών, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.