τρακτερ-γεωργια

Σχέδια Βελτίωσης: Τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Κρήτης

Συνολικά 741 αιτήσεις για τη Δράση 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (Σχέδια Βελτίωσης) εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 35,3 εκατ. €.

Για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» εγκρίθηκαν 6 αιτήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 127,2 χιλιάδων ευρώ.

Για τα συλλογικά σχήματα τόσο στη Δράση 4.1.1 όσο και στη Δράση 4.1.3 επιλέχθηκαν από 2 αιτήσεις αντίστοιχα.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από 30/01/2020 έως και 28/02/2020. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, καθώς και στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Δείτε τα αποτελέσματα για τη Δράση 4.1.1 και 4.1.3 εδώ ενώ τα συλλογικά σχήματα δείτε τα αποτελέσματα εδώ.