Σχέδια Βελτίωσης: Τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συνολικά 691 αιτήσεις για τη Δράση 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (Σχέδια Βελτίωσης) εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 31,5 εκατ. €.

Για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» εγκρίθηκαν 38 αιτήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 903 χιλιάδων ευρώ.

Για τα συλλογικά σχήματα στη Δράση 4.1.1 εντάχθηκαν 4 έργα συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 880 χιλιάδων € και ένα έργο στη Δράση 4.1.3 δημόσιας δαπάνης 134 χιλιάδων €

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από 30/01/2020 έως και 02/03/2020. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, καθώς και στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Δείτε τα αποτελέσματα για τη Δράση 4.1.1 και 4.1.3 εδώ ενώ τα συλλογικά σχήματα δείτε τα αποτελέσματα εδώ.