τρακτερ-σανο

Σχέδια Βελτίωσης: Τα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συνολικά 958 αιτήσεις για τη Δράση 4.1.1: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (Σχέδια Βελτίωσης) εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 48,7 εκατ. €.

Για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» εγκρίθηκαν 104 αιτήσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,4 εκατ. ευρώ.

Για τα συλλογικά σχήματα στη Δράση 4.1.1 εντάχθηκαν 23 έργα συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 6,5 εκατ. € και 2 έργα στη Δράση 4.1.3 δημόσιας δαπάνης 342 χιλιάδων €.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από 30/01/2020 έως και 02/03/2020. Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, καθώς και στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Δείτε τα αποτελέσματα για τη Δράση 4.1.1 και 4.1.3 εδώ ενώ τα συλλογικά σχήματα δείτε τα αποτελέσματα εδώ.