χρηματα

Σχέδια Βελτίωσης: Χορήγηση προκαταβολής και ρευστότητα μέσω της εγγυητικής επιστολής

Η έλλειψη ρευστότητας τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημαντικό εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια επένδυσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας μεταξύ αυτών και τον αγροτικό.

Στην περίπτωση των Σχεδίων Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020) η οικονομική στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων επιλέξιμων δαπανών. Πρώτα δηλαδή θα πραγματοποιηθούν οι δαπάνες και κατόπιν – και όχι άμεσα – θα πιστωθεί το ποσό της επιχορήγησης στον δικαιούχο παραγωγό.

Αυτό προϋποθέτει ότι ο παραγωγός που θα ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης οφείλει να έχει διαθέσιμο κεφάλαιο για να προχωρήσει στις δαπάνες του επιχειρηματικού του σχεδίου.

Σε πολλές περιπτώσεις κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολο, έως αδύνατο. Ο αγρότης θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει το ελάχιστο διαθέσιμο κεφάλαιο στις τρέχουσες δαπάνες (πετρέλαιο, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ) γεγονός που θα τον αποθαρρύνει να ασχοληθεί με νέες επενδύσεις παρόλο που αυτές είναι απαραίτητες για την βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της γεωργικής του εκμετάλλευσης.

Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έλλειψης ρευστότητας, παρέχεται  – δυστυχώς όχι για όλους τους δικαιούχους – η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέσω των εγγυητικών επιστολών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

Εγγυητικές επιστολές

Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης
εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα – μέλος του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου ενώ δεν επιτρέπεται η μερική αποδέσμευσή της.

Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμευτεί όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξακριβώσει ότι το ποσό της εγκεκριμένης δαπάνης ισούται ή υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. Είναι δυνατή η αποδοχή ποσού εγκεκριμένης δαπάνης που υπολείπεται του ποσού της προκαταβολής όταν αυτό συμπληρώνεται από νέα εγγυητική επιστολή σε αντικατάσταση της δοθείσης για τη διαφορά μεταξύ του ποσού της προκαταβολής και της εγκεκριμένης δαπάνης ή όταν η μη αναλωθείσα διαφορά ανάμεσα στην εγγυητική επιστολή και στη δημόσια δαπάνη του αιτήματος πληρωμής επιστρέφεται από τον δικαιούχο.

Να τονιστεί  ότι η δαπάνη που αφορά τα έξοδα τραπεζικών εγγυήσεων δεν είναι επιλέξιμη για στήριξη.

Οι αιτήσεις προκαταβολής υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας ή έδρας του δικαιούχου.