γεωργια

Αποτελέσματα των ελέγχων για Συνδεδεμένες Ενισχύσεις και Ενίσχυση Βάμβακος

Αναρτήθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια των Συνδεδεμένων Καθεστώτων και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι αναρτημένα στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για όσους γεωργούς εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου.

Η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια των ΣυνδεδεμένωνΚαθεστώτων και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος, θα λειτουργήσει από 10/04/2018 έως 24/04/2018, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερόμενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ 2017 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασμού εδώ στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ».

Πληροφορίες για με τον τρόπο υποβολής ενστάσεων, έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ».