ξυλο

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση νεοεισερχομένων δασεργατών

Υπογράφηκε η υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται η διάρκεια, το περιεχόμενο και η σχετική διαδικασία της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων δασεργατών που επιθυμούν να γίνουν μέλη σε Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.).

Η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία περιλαμβάνει και ετήσια διαδικασία αξιολόγησης.

Θεωρητική εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται μεταξύ Νοεμβρίου και Φεβρουαρίου κάθε έτους στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών που διαμένει μόνιμα ο εκπαιδευόμενος. Κάθε κύκλος έχει διάρκεια δέκα ημερών και ολοκληρώνεται επιτυχώς μετά από διαδικασία γραπτών εξετάσεων.

Για τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών κάθε κύκλου θεωρητικής εκπαίδευσης ευθύνη έχει η αντίστοιχη Διεύθυνση Δασών και υποστηρίζουν οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ο.) της περιοχής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Αίτηση ενδιαφέροντος
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο
  • Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  • Στις περιπτώσεις αλλοδαπών προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ.Σ.Ε., όπως κάθε φορά ισχύουν

Πρακτική εκπαίδευση

Η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, την εγγραφή ως δόκιμο μέλος σε ΔΑ.Σ.Ε. και την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών.

Πραγματοποιείται στο διάστημα από την εγγραφή του ως δόκιμο μέλος σε ΔΑ.Σ.Ε έως τα τέλη Οκτωβρίου του ίδιου ή του επόμενου έτους και έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες.

Ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται και συμμετέχει βοηθητικά στις δραστηριότητες και εργασίες του ΔΑ.Σ.Ε. υπό την καθοδήγηση έμπειρων μελών του. Εφόσον το επιθυμεί, ένα τρίμηνο μετά την πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει τακτικό μέλος του ΔΑ.Σ.Ε.

Κατά τις ημέρες που ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει βοηθητικά στις εργασίες, ο Δ.Α.Σ.Ε. υποχρεούται να καταβάλλει το αντίστοιχο κατώτατο θεσμοθετημένο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργατοτεχνίτη και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Οι ημέρες συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στις δασικές εργασίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες των τριάντα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης.